ذهن‌آگاهی به زبان ساده

تنها لحظه‌ای که وجود دارد همین لحظه است